background
logotype
Tất cả các bài viết của Chòi Chiêm Tinh đều ở trên Facebook.  Mời bạn ghé thăm:
 
TRANG CHÍNH THỨC VÀ CÁC BÀI VIẾT HÀNG TUẦN: www.facebook.com/choichiemtinh

- Mục lục bài viết chính (về học thuật): cct.tips/1 hay cct.tips/mucluc

- Photo Albums: cct.tips/albums
 
- Các bài Ghi chú / Notes: cct.tips/notes hoặc cct.tips/ghichu
 
- "Chiêm Tinh Học 101": cct.tips/101
 
- "Tự vẽ một lá số cho mình" (Chiêm Tinh Học 102): cct.tips/102
 
TRANG DỊCH VỤ VÀ CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ: www.facebook.com/choichiemtinh.dichvu hoặc cct.tips/dichvu
 
CÁC CÔNG CỤ:
 
- Lập lá số cho chính mình: cct.tips/laplaso
 
- Xem tình hình bầu trời hiện tại (Thái Dương Đồ): cct.tips/now hay cct.tips/baygio
 
- Xem giờ Mặt Trời mọc (để tính toán giờ sinh tạm thời hay giờ tử vi chính xác): cct.tips/sunrise hay cct.tips/mattroimoc
 
 
 
© 2021  Chòi Chiêm Tinh