Vẽ lá số mới   Trang chính   Bầu trời bây giờ   Tìm giờ sinh bằng giờ Mặt Trời mọc

Bầu trời trong lúc này ...
Thái Dương Đồ (Solar Chart)

current skyHành tinh    Vị trí Hoàng Đạo
Mặt Trời  Song Tử 28°25'37"
Mặt Trăng  Ngư Dương 29°08'55"
Thủy Tinh  Cự Giải 23°08'26"
Kim Tinh  Song Tử 13°20'51"
Hỏa Tinh  Cự Giải 22°23'01"
Mộc Tinh  Nhân Mã 18°17'44" R
Thổ Tinh  Ngư Dương 18°37'16" R
Thiên Vương Tinh  Kim Ngưu 05°30'34"
Hải Vương Tinh  Song Ngư 18°43'25"
Diêm Vương Tinh  Ngư Dương 22°28'07" R
Chiron  Dương Cưu 05°47'02"
Lilith  Song Ngư 05°15'28"
Long Thủ / La Hầu / Moon Node (Thật / True)  Cự Giải 17°37'34"
  (R) = nghịch hành

Hành tinh A Góc chiếu Hành tinh B Sai số
 
Mặt Trờingũ chiếu 150° vớiMặt Trăng0.72
 
Mặt Trăngngũ chiếu 150° vớiMặt Trời0.72
 
Thủy Tinhtrùng tụ 0° vớiHỏa Tinh0.76
Thủy Tinhđối góc 180° vớiDiêm Vương Tinh0.67
 
 
Hỏa Tinhtrùng tụ 0° vớiThủy Tinh0.76
Hỏa Tinhđối góc 180° vớiDiêm Vương Tinh0.09
 
Mộc Tinhvuông góc 90° vớiHải Vương Tinh0.43
Mộc Tinhngũ chiếu 150° vớiLong Thủ0.67
 
Thổ Tinhlục hợp 60° vớiHải Vương Tinh0.10
Thổ Tinhđối góc 180° vớiLong Thủ0.99
 
Thiên Vương Tinhlục hợp 60° vớiLilith0.25
 
Hải Vương Tinhvuông góc 90° vớiMộc Tinh0.43
Hải Vương Tinhlục hợp 60° vớiThổ Tinh0.10
Hải Vương Tinhtam hợp 120° vớiLong Thủ1.10
 
Diêm Vương Tinhđối góc 180° vớiThủy Tinh0.67
Diêm Vương Tinhđối góc 180° vớiHỏa Tinh0.09
 
 
Lilithlục hợp 60° vớiThiên Vương Tinh0.25
 
Long Thủngũ chiếu 150° vớiMộc Tinh0.67
Long Thủđối góc 180° vớiThổ Tinh0.99
Long Thủtam hợp 120° vớiHải Vương Tinh1.10